Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin, określa zasady świadczenia usług na portalu Artinfo.pl w zakresie Płatnego Archiwum Artinfo.pl
  2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Płatnego Archiwum Artinfo.pl są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług.
    
 2. ZAKRES USŁUG
  1. Usługami oferowanymi w ramach Artinfo.pl jest dostęp do bazy wyników archiwalnych notowań aukcyjnych. Na tej podstawie, użytkownik otrzymuje możliwość:
   1. przeglądania i odczytywania wyników archiwalnych (artyści, opisy dzieł sztuki, ceny wywoławcze, ceny sprzedaży, nazwy domów aukcyjnych itd.)
   2. składania zleceń kupna i zapytań dotyczących obiektów z aukcji archiwalnych
     
 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z dostępu, Użytkownicy powinni dysponować:
   1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
   2. przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
  2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Artinfo.pl może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
    
 4. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
  Zawarcie umowy świadczenia dostępu do Płatnego Archiwum Artinfo.pl wymaga zarejestrowania się w Artinfo.pl i następuje w momencie złożenia zamówienia na usługę, zgodnie z instrukcją zawartą na stronach portalu.
   
 5. PŁATNOŚCI ZA DOSTĘP DO PŁATNEGO ARCHIWUM
  1. Artinfo.pl rozpocznie świadczenie usługi dostępu do Płatnego Archiwum po wykupieniu abonamentu przez Użytkownika.
  2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Artinfo.pl określa na stronach, w szczególności na stronie zatytułowanej Cennik.
  3. 1.Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Artinfo.pl lub za pośrednictwem systemu PayU, z siedzibą: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Obsługa Klienta: pomoc@payu.pl, tel. +48 (61) 630 60 05

   Numer konta do płatności bezpośrednich:
   Artinfo.pl Sp. z o. o.
   ul. Dzielna 3
   00-162 Warszawa

   13 1060 0076 0000 3300 0049 9778
   w tytule przelewu należy podać adres mailowy, przypisany do danego konta użytkownika
    
  4. Płatności za pośrednictwem systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Informujemy, że wykryte przez PayU przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
  5. Artinfo.pl udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayU.
  6. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu formy płatności, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku.
  7. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności, automatycznie uzupełnionym przez system PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
    
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
  1. Artinfo.pl zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności w terminie i w sposób określony na stronach Artinfo.pl.
  3. Artinfo.pl dołoży wszelkich starań, żeby portal funkcjonował w sposób ciągły. Artinfo.pl zastrzega, że w funkcjonowaniu portalu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Artinfo.pl nie będzie informowało o planowanej przerwie w funkcjonowaniu portalu.
  4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika usługi w sposób sprzeczny z prawem, a w szczególności kopiowania danych i ich zapisywania bez wiedzy Artinfo.pl.
  5. Zabronione jest pobieranie danych i ich wykorzystywanie w całości lub w części.
  6. Artinfo.pl zastrzega, iż wszystkie dane dostępne na portalu są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Artinfo.pl wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu przed dostępem osób nieuprawnionych
  8. W przypadku, gdy w celu świadczenia usługi wymagane jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail, zobowiązany jest on podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Artinfo.pl o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail biuro@artinfo.pl. W przypadku niepoinformowania Artinfo.pl o zmianie adresu, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane do Użytkownika na adres e-mail podany przy rejestracji w formularzu zostały doręczone
  9. Użytkownik dokonując rejestracji konta użytkownika wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Artinfo.pl i podmiotów z nim powiązanych. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail biuro@artinfo.pl. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia usług przez Artinfo.pl.
    
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Artinfo.pl zastrzega, że korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt
  2. Artinfo.pl nie ponosi odpowiedzialności:
   1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
   2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług lub usunięcia konta Użytkownika
   3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Artinfo.pl w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  3. Artinfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Artinfo.pl do Użytkownika.
    
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających podania danych osobowych, Artinfo.pl jest uprawnione, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
  2. W przypadku uzyskania przez Artinfo.pl wiadomości o korzystaniu z portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Artinfo.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  3. Artinfo.pl może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
   1. nazwisko i imiona Użytkownika,
   2. adres zamieszkania lub pobytu,
   3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. numer telefonu,
   6. data urodzenia.
  4. Udostępniając formularz rejestracyjny Artinfo.pl określa dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usług.
  5. Artinfo.pl może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi przez Użytkownika (dane eksploatacyjne):
   1. rodzaj składanych zleceń,
   2. wysokość składanych zleceń,
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania,
   4. informacje o wybieranych obiektach poszukiwanych i obserwowanych przez Użytkownika
  6. Artinfo.pl jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  7. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
  8. Artinfo.pl może używać plików „cookies” kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.  Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron.
    
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Artinfo.pl
  2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Użytkownika.
    
 10. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowa świadczenia usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki została ona opłacona.
  2. Usunięcie konta nie skutkuje rozwiązaniem zawartych umów.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku 10-dniowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi.
  5. Artinfo.pl uprawnione jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, wraz z usunięciem Użytkownika.
  6. Artinfo.pl uprawnione jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów.
  7. Artinfo.pl może odmówić świadczenia usługi i usunąć konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy.
    
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Artinfo.pl ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu
  2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Płatnego Archiwum oraz oświadczenia  można kierować na adres poczty elektronicznej biuro@artinfo.pl
  3. Regulamin ważny od 1.05.2014.
Zgłoszenie chęci kupna obiektu
Zgłoszenia chęci kupna przyjmowane są od osób zalogowanych w Artinfo.pl
W przypadku braku konta prosimy o rejestrację.
Uwaga - osoby nie pamiętające nazwy użytkownika i hasla mogą otrzymać przypomnienie na adres mailowy, użyty przy pierwszej rejestracji konta.
Prosimy wybrać poniższy link „przypomnij hasło” i wypełnić tylko pole adres e-mail.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem:
22 818 94 68 (poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00)
email: aukcje@artinfo.pl