Wróć do artystów
PP

PAPARDELLE Paweł

(ur. 1968)
Dodaj do listy życzeń
(0)
Kra­kow­ski pro­jek­tant gra­ficzny specjalizujący się w projektowaniu książki, histo­ryk i teo­re­tyk sztuki, foto­graf z trzy­dzie­sto­let­nim doświad­cze­niem, peda­gog, wykła­dowca. Zło­śliwi twier­dzą że to “czło­wiek orkie­stra”. Pod koniec lat 80. XX w. dzien­ni­karz i recen­zent kul­tu­ralny. Dość dobrze - jak sam twier­dzi - łączy ogień i wodę w każ­dej sfe­rze życia, edu­ka­cja arty­styczna i eko­no­miczna pozwala mu to bujać w obło­kach, to znów twardo stą­pać po ziemi, z natury zgry­wus, lek­ko­duch i leń, zatem pra­wie wszystko, co robi, o ile robi - jest wbrew jego natu­rze. Współ­za­ło­ży­ciel i kie­row­nik arty­styczny grup twór­czych: „Nasza Firma Por­tre­towa” (1985) - kilka wystaw zbio­ro­wych oraz „Opty­mi­ści Dnia Pierw­szego” (1987-1993) - kolej­nych kilka wystaw. Gra­fiką użyt­kową zaj­muje się nie­prze­rwa­nie od 1996 roku. Od pięt­na­stu lat zaangażowany w badania nad semiologią, głównie architektury, fotografii i reklamy. Jest auto­rem bądź współ­au­to­rem licz­nych pro­jek­tów o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym. Twórca popu­lar­nych cykli foto­gra­ficz­nych. Czło­nek kilku sto­wa­rzy­szeń, w tym najstarszego - The Royal Pho­to­gra­phic Society
Obecnie wykłada gościnnie i sprawuje opiekę artystyczną nad jedną z krakowskich szkół fotograficznych. Orga­ni­za­tor i szef pro­gra­mowy wszyst­kich orga­ni­zo­wa­nych przez szkołę even­tów i kon­fe­ren­cji międzynarodowych.
Foto­gra­fuje głów­nie tra­dy­cyj­nymi kame­rami wiel­ko­for­ma­to­wymi. Jego foto­gra­fie można zna­leźć mię­dzy innymi w zbio­rach Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w Rzy­mie, w zbio­rach pry­wat­nych oraz w wielu mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych publi­ka­cjach książ­ko­wych i kata­lo­go­wych.
PAPARDELLE Paweł nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących