Wróć do artystów
ŚK

ŚMIAŁOWICZ Katarzyna

(ur. 1987)
Dodaj do listy życzeń
(0)

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, sty­pen­dyst­ka Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go. Członkini Zarządu Fundacji Jak Malowana - koordynuje Ga­le­rię Jak, któ­ra jest jed­nym z wio­dą­cych pro­jek­tów po­znań­skiej fi­lii fundacji, ma­ją­cym na ce­lu in­ku­ba­cję no­wych zja­wisk sztu­ce oraz pro­mo­wa­nie mło­dych ar­ty­stów. Współ­two­rzy fir­mę Flac­ky Com­bi­na­tion, ma­lu­je. 

ŚMIAŁOWICZ Katarzyna nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących