Żaden - Michał Budny


23.11.2019 - 31.01.2020

Prak­tyka artystyczna Michała Bud­nego jest oryginal­nym połączeniem idealizmu i minimalizmu. Budny jest nie­zmien­nie zain­teresowany tworzeniem wizual­nych ekwiwalentów dla pod­stawowych pojęć i relacji warunkujących nasze funk­cjonowanie w prze­strzeni społecznej i fizycz­nej. Obiekty i instalacje, których jest autorem, są jednocześnie materializacją emocji, a cechuje je szczerość i imponująca zwięzłość.

Wystawa „Żaden” jest kolejną, radykalną wypowiedzią Bud­nego, której wektor skierowany jest tym razem ku górze: „w przestrzeń, z dala od ziem­skich spraw, drobiazgów – od codzienności i wszyst­kiego tego, co przytłacza i odwraca od tego, co ważne”. Słowa artysty odnoszą się w szczególności do pracy z cyklu „Piony”. Trzymetrowej wysokości smukła kolumna, która niczego nie wspiera, a jedynie wskazuje kierunek, jest pełnym rzeźbiarskiej esen­cji credo: forma bez idei jest martwa. Tytuł wystawy, zain­spirowany wier­szem Samuela Bec­ketta, podkreśla humanistyczny wymiar tych prac. Są one nieustanną negocjacją prze­strzeni pomiędzy indywidual­nymi bytami – rzeźbiarskimi i ludzkimi.

Sposób pracy artysty z materiałem kojarzyć się może z metodą znaną z minimal artu. Obiekty powstają w drodze obróbki mechanicz­nej według wykonanych przez artystę prostych rysunków. Sam materiał ma tu zasad­nicze znaczenie, nie tylko plastyczne, ale i metaforyczne. Papier, guma, drewno, płótno, metal – tworzywa pochodzenia organicz­nego – opisują takie jakości i napięcia jak: ciepło, twardość, zwartość, ciężar, elastyczność, wrażliwość, tymczasowość. Wszyst­kie je można traktować jako właściwości for­malne, ale też odnoszące się do ludz­kich cech i relacji. Sensem tych prze­strzen­nych dywagacji jest tworzenie swoistego słownika material­nych gestów, które pozwalają w nowy, inspirujący sposób myśleć o ładzie i porządku, zarówno w znaczeniu filozoficz­nym, jak i całkowicie przy­ziem­nym, dosłownym.

Od czasu ostat­niej wystawy Michała Bud­nego w Rastrze w 2015 roku zatytułowanej „Korona” artysta brał udział między innymi w wystawach ” La memoria final­mente. Arte in Polonia 1989-2015″ w Modenie, „Just so stories” w Wied­niu i „Późna polskość” w CSW Zamek Ujaz­dow­ski. Miał też indywidualne prezen­tacje w Zurychu, Sztok­hol­mie oraz Pradze. Na rok 2020 zaplanowana jest wspólna wystawa Bud­nego z Vit­torio San­toro „Sculpture / Sculpture” w Kun­st­museum w Lucernie.

(materiały prasowe)

Galeria Raster

ul. Wspólna 63

00-687 Warszawa

23.11.2019 - 31.01.2020

wernisaż

23.11.2019

12:00