WYSTAWA FOTOFRAFII: CZUJNOŚĆ / WACHSAMKEIT


22.06.2020 - 17.07.2020

Czujność to uważność, to wyjątkowe postrzeganie czasu, miejsca i przestrzeni. Czujność towarzyszy odkrywaniu, wypatrywaniu tego co utajone, niewystawione na widok publiczny, niewpadające w oko. Czujność to zdolność rozpoznawania tego, co nadejdzie i tego co przemija, to gotowość do dekonstrukcji.

Wystawa autorstwa Kolektywu SPACE Start (Katarzyna Godyń-Skoczylas, Małgorzata Kaczmarska), do udziału w której zaproszony został norymberski fotografik Sebastian Autenrieth, jest wynikiem świadomego procesu badawczego, polegającego na infiltracji zastanej rzeczywistości. Artyści, zbierając różnorodne wizualne świadectwa koegzystencji natury i człowieka, nie ignorują w tym procesie niczego, nie stosują żadnych wstępnych filtrów czy jakiejkolwiek selekcji. Badają raczej ich wymiar artystyczny i sprawdzają jak eksploracje te wpisują się w funkcjonujące na co dzień pojęcia i gdzie przebiega między nimi linia podziału. Prezentacja zebranego w powyższym procesie twórczym materiału dzieli się na powiązane ze sobą części. Dwie z nich, odzwierciedlając z jednej strony zurbanizowany krajobraz, z drugiej zaś przyrodniczy pejzaż, ewokują uważność artysty w stosunku do jego otoczenia. Prace, które są tego wynikiem, pokazują co prawda sytuacje i obrazy dostrzeżone przez twórcę, ale ich wybór i przedstawienie otwierają widzowi przestrzeń do własnych rozważań. Dotyczy to zarówno miejsc opuszczonych, śladów obecności i działalności człowieka, jak i wyobcowanego świata natury, która powoli odzyskuje zaanektowane przez ludzi tereny. Trzecia część ekspozycji odnosi się do tworów organicznych, będących zarówno produktem przyrody, jak i człowieka. Czujne oko artysty dostrzega ich zaskakujące formy oraz nieoczywiste podobieństwa. Obrazy  zestawione ze sobą w nieoczekiwany sposób przyciągają uwagę widza i podsuwają mu nowe spojrzenie na dobrze znaną z codziennego życia rzeczywistość. Oglądając wystawę - i podążając za ideą jej twórców - odbiorca poddany zostaje pewnego rodzaju eksperymentowi. Wkraczając na jej teren doświadcza pobudzenia różnych zmysłów. Zostaje też zaangażowany w intelektualny proces towarzyszący powstawaniu ekspozycji, a jego czujna postawa będzie sprzyjać pogłębianiu walorów poznawczych.

Dom Norymberski
(012) 430 6127

ul. Skałeczna 2

31-065 Kraków

22.06.2020 - 17.07.2020

wernisaż

19.06.2020

14:00