WarsawByArt 2019


20.09.2019 - 22.09.2019

To już trzecia edycja War­sa­wBy­Art, cy­klicz­ne­go wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne­go, któ­re od­by­wa się w sto­li­cy. War­sa­wBy­Art po­wstał z ini­cja­ty­wy wła­ści­cie­li i ku­ra­to­rów war­szaw­skich ga­le­rii sztu­ki przy ak­tyw­nym wspó­łudzia­le osób za­an­ga­żo­wa­nych w kształ­to­wa­nie wi­ze­run­ku i tre­ści współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej. Bio­rą w nim udział za­rów­no ga­le­rie pry­wat­ne jak i ga­le­rie o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym, a tak­że in­sty­tu­cje zwią­za­ne z ży­ciem kul­tu­ral­nym sto­li­cy. Wspól­nym ce­lem uczest­ni­ków jest sze­ro­ko po­ję­ta pro­mo­cja sztu­ki współ­cze­snej oraz bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku War­sza­wy ja­ko me­tro­po­lii bo­ga­tej kul­tu­ro­wo oraz wzmac­nia­nie jej kon­ku­ren­cyj­no­ści w Eu­ro­pie. War­sa­wBy­Art udo­wod­nił, że w sto­li­cy ist­nie­je plat­for­ma dla pre­zen­ta­cji róż­no­rod­nej ofer­ty ar­ty­stycz­nej - wy­pra­co­wa­no tak­że mo­del współ­pra­cy in­sty­tu­cji, któ­re z punk­tu wi­dze­nia ryn­ko­we­go są dla sie­bie kon­ku­ren­cyj­ne. Uczest­ni­cy War­sa­wBy­Art pra­gną stwo­rzyć ro­dzaj po­trze­by i mo­dy na od­wie­dza­nie ga­le­rii i in­sty­tu­cji pre­zen­tu­ją­cych wy­sta­wy ar­ty­stów współ­cze­snych. War­sa­wBy­Art w swo­im za­ło­że­niu jest pro­jek­tem otwar­tym, któ­rego ce­lem jest wpi­sa­nie się w sta­ły ka­len­darz im­prez kul­tu­ral­nych War­sza­wy.

Wie­rzy­my, że tak jak pod­czas po­przed­nich edy­cji, na­sza ini­cja­ty­wa za­in­te­re­su­je wszyst­kich od­bior­ców sztu­ki i wspól­nie przy­czy­ni­my się do znacz­ne­go wzbo­ga­ce­nia war­szaw­skiej ofer­ty kul­tu­ral­nej, a te­go­rocz­ne spo­tka­nia za­owo­cu­ją tr­wa­łym za­in­te­re­so­wa­niem i po­trze­bą po­zna­wa­nia no­wych zja­wisk ar­ty­stycz­nych pre­zen­to­wa­nych w ga­le­riach przez ca­ły rok. 

Organizatorzy WarsawByArt 2019


Galerie uczestniczące: 

Agra Art NovaApteka Sztuki, aTAK, Austriackie Forum Kultury, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Ether, Fundacja Skarbnica SztukiGaleria Grafiki i Plakatu, Grafiteria, Korekta, Milano, Piękna Gallery, Pragaleria, PROM Kultury Saska KępaTA3Galeria TESTWejman Gallery, Węgierski Instytut Kultury im. Balassiego


Galerie czynne: 20-22 września w godz. 11:00 - 21:00

Panel dyskusyjny "Collecting as a National Matter"
21 września, godz 11:00
Pałac na Wyspie, Park Łazienki

Paneliści:
Yves Fi­scher, De­pu­ty He­ad of the Fe­de­ral Of­fi­ce of Cul­tu­re from Swit­zer­land
Bénédic­te Bo­uton, Di­rec­tor of the Bel­fius Bank Col­lec­tionl
Krzysz­tof Mu­siał, kolekcjoner, właściciel Galerii aTAK
Pa­weł Ko­wa­lew­ski, artysta, założyciel legendarnej Gruppy
dr hab Li­dia Ste­fa­now­ska – Dy­rek­tor Zbio­rów Ban­ko­wych Fun­da­cji PKO BP
Ma­rian­na Ot­mia­now­ska – Za­stęp­ca dy­rek­to­ra w Mu­zeum La­zien­ki Kró­lew­skie w War­sza­wie

Moderator: 
Katarzyna Haber, historyk sztuki, kurator festiwalu WarsawByArt i Galerii Apteka Sztuki
 

 

Patronat medialny