Dyplom 2019


29.02.2020 - 03.04.2020

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu na wystawę wyróżnionych prac dyplomowych studentów kierunków: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury.

Na wystawie pokazane zostaną prace kilkudziesięciu absolwentów Wydziału, reprezentujących różne podejścia do sztuki: artystyczne, konserwatorskie i badawcze. Wzorem poprzednich lat, autorzy najlepszych dyplomów zostaną uhonorowani nominacjami, wyróżnieniami oraz nagrodami przez powołane do tego celu kapituły. W obszarze sztuk plastycznych będą to: Medal im. Janusza Boguckiego przyznawany przez Radę Programową Kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna za najlepszy na kierunku dyplom artystyczny i pracę teoretyczną oraz Medal im. Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom na kierunkach: Malarstwo, Grafika, Rzeźba. Najlepsze prace dyplomowe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki uhonorowane zostaną przez Kapitułę Nagród i Wyróżnień im. doc. Leonarda Torwirta: nominacjami, wyróżnieniami i nagrodami. Zaszczytna Nagroda im. doc. Leonarda Torwirta przyznawana jest za najlepsze prace dyplomowe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Na kierunku Ochrona Dóbr Kultury przyznawane są dwie nagrody za wybitną pracę dyplomową – są to Nagroda im. prof. Jerzego Remera oraz Nagroda im. doc. Jerzego Frycza.

Tegoroczną ekspozycję można opisać, odwołując się do kilku porządkujących kategorii. W przypadku dyplomów artystycznych są nimi: różnorodność, refleksja i pasja. Termin „różnorodność” odnosi się do bogactwa formalnego ukazywanych prac graficznych, malarskich, rzeźbiarskich, rysunkowych czy fotograficznych oraz do innowacyjnych sposobów wypowiedzi artystycznej w ramach tych dyscyplin sztuki. Refleksyjność dotyczy twórczego negocjowania tradycji artystycznej, która polega na świadomym wyborze dziedzictwa, a nie jego automatycznym przejęciu. Poza tym refleksyjność widać w podejmowanej tematyce prac odnoszących się do problematyki: jednostki, społeczeństwa, tożsamości, pamięci, cywilizacji... Pasja oznacza, że prace powstały z autentycznej potrzeby tworzenia. Z kolei dyplomy konserwatorskie i badawcze cechują się profesjonalizmem i interdyscyplinarnością. Ich profesjonalizm przejawia się w zakończonych sukcesem specjalistycznych i wymagających wielorakich umiejętności działaniach konserwatorskich na obiektach sztuki dawnej i współczesnej. Interdyscyplinarność dotyczy integrowania przez młodych konserwatorów i badaczy różnych dziedzin wiedzy i twórcze jej wykorzystywanie dla dokumentowania, odnawiania i opisywania dziedzictwa kulturowego. Wiedza i umiejętności to jednak nie wszystko. Również w tym wypadku należy mówić o pasji. Bez tego niemierzalnego naddatku, który cechuje prawdziwego badacza, nie dałoby się stworzyć tak wyśmienitych dyplomów.
Dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK


Kurator: dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
Koordynatorka (UMK): dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska
Koordynatorka (CSW): Paulina Kuhn
Realizacja wystawy: Wojciech Ruminski

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
56 610 9713

Wały gen. Sikorskiego 13

87-100 Toruń

29.02.2020 - 03.04.2020

wernisaż

28.02.2020

19:00