Domasław. Nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII - VI w. p.n.e.)


13.03.2020 - 13.09.2020

Przeprowadzone od lipca 2006 do września 2008 roku przez Zespół Badań Ratowniczych IAE PAN (wówczas Oddział we Wrocławiu) badania związane z budową obwodnicy miasta Wrocławia w Domasławiu, gmina Kobierzyce, pow. Wrocław przyniosły wyniki, które okazały się rewelacyjne w zakresie poznania kilku wycinków pradziejów. Badane stanowisko znajduje się około 20 km na południowy zachód od Wrocławia i jest położone na obszarze Równiny Wrocławskiej. Przebadano powierzchnię 1546,71 ara na której odkryto, zadokumentowano i wyeksplorowano 13794 obiekty nieruchome.
fot. Alicja Zwierzchowska (ze zbiorów IAiE PAN, Wrocław)
 

W większości były to relikty zabudowy istniejących w tym miejscu obozowisk i osad z okresu neolitu, wczesnej epoki brązu i epoki żelaza. Ponadto odsłonięto cmentarzyska z młodszej epoki kamienia, wczesnego okresu epoki brązu, epoki brązu - okresu halsztackiego oraz okresu lateńskiego. Sygnalizując jedynie najważniejsze rezultaty tych badań można wskazać, że po raz pierwszy udało się na Śląsku rozpoznać w tak szerokim zakresie cmentarzysko z młodszej epoki kamienia regionalnej grupy kulturowej, określanej jako „jordanowska” (4200 – 3800 p. n.e.).


fot. Agata Woźniak (ze zbiorów IAiE PAN, Wrocław)
 

Znaczenie tego dokonania polega m. in. na rozpoznaniu grobów bogato wyposażonych w duże ilości „importowanych” wyrobów miedzianych. Ukazuje to nowy obraz napływu wyrobów z tego surowca na nasze ziemie i kontakty ich mieszkańców z ówczesnymi głównymi południowymi centrami kulturowymi z Kotliny Karpackiej, a może też terenów alpejskich. Bardzo istotnym wynikiem jest również zbadanie kompleksu złożonego z dwóch cmentarzysk i usytuowanych w ich pobliżu obiektów osady lub osad z wczesnej epoki brązu z czasu od ok. 2300-1500 p.n.e. Kolejnym ważnym rezultatem zapewne w skali ziem polskich jest rozpoznanie na 15 ha osadnictwa ludności z ostatniego stulecia p. n. Chr. i początków czasów nowożytnych.

Wystawa w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu prezentuje najcenniejszy rezultat badań na stanowisku w Domasławiu, ukazując niezwykle interesujący obraz kultury społeczeństw zamieszkujących teren Śląska w młodszych okresach epoki brązu a przede wszystkim w początkach epoki żelaza.

Miejsce: Spichrz nr 11/13

wystawa prezentowana w okresie: 13.03. - 13.09.2020 r.

Wystawa przygotowana ze zbiorów:

Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław

przy współpracy

Muzeum Archeologicznego Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia

Tekst: prof. dr hab. Bogusław Gediga

Kierownik Zespołu Badań Ratowniczych

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza


fot. w tytule artykułu: Izabella Dolata-Daszkiewicz (ze zbiorów IAiE PAN, Wrocław)
 

Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu

Wodna 3/5

86-300 Grudziądz

13.03.2020 - 13.09.2020