BORIS BUĆAN. PLAKATY


02.07.2020 - 16.08.2020

Boris Bućan to światowej sławy chorwacki artysta i projektant pla-katów, twórca obrazów mówiących głośniej niż słowa. Międzynaro-dowe Centrum Kultury zaprasza na wystawę ukazującą szeroki wa-chlarz niezwykłego kunsztu oraz prac, które zapiszą się w pamięci wizualnej wielu pokoleń.

W ramach programu kulturalnego towarzyszącego przewodnic-twu Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej, MCK wraz z chorwackim Ministerstwem Kultury i Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu prezentują po raz pierwszy w Polsce prace wybitnego chorwackiego plakacisty Borisa Bućana, powstałe w latach 80. XX w., wchodzące obecnie w skład wielu kolekcji muzealnych na całym świecie.

Malarz i gra k, uważany za jednego z pierwszych artystów chorwac-kich, już pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku skierował się zarówno ku sztuce publicznej, jak i wykreował jugosłowiański pop art. Do historii przeszły uliczne akcje Bućana w centrum Zagrzebia (takie jak malowanie chodnika i umieszczanie kolorowych obrazów na ulicach) jako wyraz buntu przeciw wpisywaniu sztuki w skostnia-ły system galeryjno instytucjonalny i traktowaniu jej niczym towar, co niewątpliwie współgrało z jugosłowiańskim gospodarczym boomem i fascynacją konsumpcyjnym zachodnim blichtrem.

Szczególnie w tworzonych już od lat siedemdziesiątych plakatach artysta wypracował swój swoisty i rozpoznawalny styl. Mocne, wyra-ziste formy, jaskrawe kolory, geometryzacja i multiplikacja motywów układających się w przyciągające oko – czasem wręcz psychodelicz-ne – wzory, wykorzystanie komercyjnych, reklamowych tricków sytu-uje jego posterową twórczość pomiędzy op artem a pop artem.

W projektowaniu plakatów Boris Bućan przedstawił odniesienia do kultury masowej, życia codziennego, a także do wielu historycz-nych stylów sztuki. Światowy rozgłos przyniósł mu poster zaprojek-towany dla chorwackiego Teatru Narodowego w Splicie do baletu Igora Stawińskiego Ognisty ptak, którego reprodukcja znalazła się na okładce katalogu wystawy The Power of the Poster w Victoria & Albert Museum w Londynie w 1998 roku.

Jego lozo a opierała się na tworzeniu plakatów w duchu konceptu-alizmu, wykorzystujących fotogra e ogólnie znanych tematów, obra-zy z kultury masowej, kreskówki, postacie ludzkie, twarze, zwierzęta oraz media językowe. Bućan celowo wytwarzał „dźwięki” i badał pro-cesy komunikacyjne w interakcji z opinią publiczną. Upierał się przy ambiwalencji i wieloaspektowemu podejściu, dzięki czemu wprowa-dzał do swoich plakatów procedury charakterystyczne dla technik malarskich i rysunkowych, tworząc w ten sposób nowy rodzaj prze-kazu. Z tymi „plakatami” wyszedł na ulicę, która stała się jego galerią i przyciągnęła uwagę szerokiej publiczności. Aby zostawić jak naj-więcej miejsca dla obrazu, całkowicie zmarginalizował informa-cje, dla których powstał sam plakat. Wkrótce oddzielenie obrazu od tekstu, przeniesienie słów, informacji na marginesy, przekształcając je w rodzaj ramy dla obrazu, stało się czymś w rodzaju „podpisu” Bućana, jego unikalnego znaku identy kacyjnego.

Na krakowską odsłonę twórczości Borisa Bućana składa się seria szesnastu najbardziej znanych posterów teatralnych z lat siedem-dziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Będzie ją można bezpłatnie zwiedzać w średniowiecznych piwnicach Międzynarodowego Cen-trum Kultury od 2 lipca do 16 sierpnia 2020 roku.

KURATORKI WYSTAWY: Kristina Bonjeković Stojković (MSU), Monika Rydiger (MCK), Karolina Wójcik (MCK)

Wystawa przygotowana we współpracy z Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji w ramach programu kulturalnego przewodnic-twa Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej (styczeń–czerwiec 2020 roku).

Plakaty pochodzą z kolekcji Muzeum Sztuki Wspołczesnej w Zagrze-biu (MSU).

Międzynarodowe Centrum Kultury
12 42 42 811

Rynek Główny 25

31-008 Kraków

02.07.2020 - 16.08.2020