WarsawByArt: Panel dyskusyjny "Collecting as a National Matter"


W Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich odbył się panel dyskusyjny "Collecting as a National Matter". Spotkanie zostało zorganizowane w ramach trzeciej edycji WarsawByArt. Zaproszeni paneliści poruszali kwestie funkcjonowania mechanizów rynku sztki w Polsce i za granicą, rozmawiali o specyfice tworzenia kolekcji prywatnych i instytucjonalnych oraz polityczno-prawnym tle kolekcjonowania dzieł sztuki.
 


Paneliści:
Yves Fi­scher, De­pu­ty He­ad of the Fe­de­ral Of­fi­ce of Cul­tu­re from Swit­zer­land
Bénédic­te Bo­uton, Di­rec­tor of the Bel­fius Bank Col­lec­tionl
Krzysz­tof Mu­siał, kolekcjoner, właściciel Galerii aTAK
Pa­weł Ko­wa­lew­ski, artysta, założyciel legendarnej Gruppy
dr hab Li­dia Ste­fa­now­ska – Dy­rek­tor Zbio­rów Ban­ko­wych Fun­da­cji PKO BP
Ma­rian­na Ot­mia­now­ska – Za­stęp­ca dy­rek­to­ra w Mu­zeum La­zien­ki Kró­lew­skie w War­sza­wie

Moderator: 
Katarzyna Haber, historyk sztuki, kurator festiwalu WarsawByArt i Galerii Apteka Sztuki
 


Galerie uczestniczące: 

Agra Art NovaApteka Sztuki, aTAK, Austriackie Forum Kultury, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Ether, Fundacja Skarbnica SztukiGaleria Grafiki i Plakatu, Grafiteria, Korekta, Milano, Piękna Gallery, Pragaleria, PROM Kultury Saska KępaTA3Galeria TESTWejman Gallery, Węgierski Instytut Kultury im. Balassiego

Wydarzenie w ramach WarsawByArt 2019

Galerie czynne:
20 - 22 września w godz. 11:00 - 21:00