Katarzyna Balunova - metrosophy

15 czerwca - 03 lipca 2019


Motywem przewodnim moich prac jest miasto, urbanistyka, konflikt między naturą a cywilizacją, poszukiwanie domu. Często inspiruje mnie miasto i środowisko miejskie, które postrzegam nie tylko jako określoną przestrzeo fizyczną, ale także projekcję psychologiczną.

 

Miasto jest przedmiotem wytworzonym przez człowieka, który wykracza poza doświadczenie budynku, ulicy lub dzielnicy przez daną osobę. Staram się odnaleźd nową percepcję niewidzialnych warstw współczesnych miast. Wewnątrz można odczytad różne historie; staram się nie przedstawiad rzeczywistości, ale nadawad strukturze miejskiej formę symboliczną, która w swojej prostocie niesie ze sobą różne znaczenia.

(...)

Dom jest typowym elementem moich prac, symbolizującym mieszkanie. Poczucie bycia chronionym i poszukiwanie schronienia jest fundamentalne dla istot ludzkich, dlatego mieszkanie staje się z jednej strony schronieniem dającym spokój, a z drugiej – czymś, co może ograniczad ruch, rodzajem emocjonalnej klatki. Dlatego dom może symbolizowad dom-miasto, a dom rodzinny – dom-klatkę.

(...)

Niezadowolenie ze współczesnego społeczeostwa i nowoczesnego miasta odzwierciedla utopijne wizje, które ostatecznie mogą się urzeczywistnid w przyszłości.

 

Katarina Balunov, 2014

(...)

Mimo iż w dwudziestym wieku mieliśmy kilka negatywnych przykładów realizacji utopijnych pomysłów przez politykę totalitarną, uważam, że utopia jest potrzebna jako pewien rodzaj alternatywy wobec obecnej sytuacji.

 


Galeria prac


Powrót