Gabriela DIana Bohnstedt Gavrilas - Light amplification

13 kwietnia - 08 maja 2019


RACJONALNA CIELESNOŚD ŚWIATŁA

 

„Kompozycje inspirowane są zwielokrotnionymi falami promieni światła, które definiują treśd wizualną; mówiąc ściślej, promienie światła stają się wizualnymi abstrakcyjnymi formami z wbudowanym w ich strukturę estetycznym, muzycznym rytmem”. W ten niezwykle bezpośredni sposób autorka Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș definiuje swoją własną twórczośd. Istotnie, jej zamiarem jest szczególny rodzaj estetycznego radykalizmu: „Chcę wyłamad się z formy informacyjnego i bezosobowego obrazu graficznego”.

 

Sposób, w jaki artystka stara się to osiągnąd, otrzymał z czasem różne nazwy: sztuka komputerowa, grafika komputerowa, malarstwo komputerowe, sztuka elektroniczna, nowe media itp. Rzeczą wspólną dla wszystkich tych form jest instrument elektroniczny i program komputerowy jako „narzędzie”.

(...)

Wszystkie dzieła i wytwory wyobraźni Gabrieli Diany Bohnstedt Gavrilaș wychodzą z wirtualnego cienia i stają się realne. Jest to rzeczywistośd równoległa, głębszy wymiar istnienia – jednak w żadnym wypadku nie mniej prawdziwy niż namacalna rzeczywistośd, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Świat wirtualny jawi się tu jako czystsza forma rzeczywistości i punkt powrotu do niej. Z pozoru całkowicie poddana technologii, niniejsza wystawa wraz z jej atrybutami – zarówno tymi oczywistymi, jak i ukrytymi – w szczególny sposób przedstawia to, co sama Gabriela Diana

Bohnstedt Gavrilaș przyznaje z pełną szczerością: że jej twórczośd jest przede wszystkim osadzona w autentycznej przestrzeni malarskiej, nawet jeżeli odbywa się to w zawoalowany sposób.

 

Prof. Aurel Chiriac


Galeria prac


Powrót