REGULAMIN
Aukcji ON-LINE

   
 

I
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów oraz stanowiące własność Organizatorów aukcji.
Każdy obiekt wystawiony na aukcję posiada zdjęcie, opis i cenę wywoławczą. 
Opisy obiektów i ceny wywoławcze mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15%. 
Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

II
Aukcjom ON-LINE nie towarzyszy katalog w formie drukowanej. Wszystkie obiekty prezentowane są w Internecie na stronach Organizatorów aukcji, ewentualnie na nośnikach danych typu CD-ROM.
Cały przebieg aukcji odbywa się wyłącznie w Internecie. Dopuszczalne są zgłoszenia telefoniczne oraz wcześniejsze zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczną - z podanym górnym limitem ceny. W imieniu tych klientów licytować będą osoby wyznaczone przez Organizatorów, a wysokości zgłoszonych ofert będą zawsze informacją poufną.
Kontakt mailowy: online@artinfo.pl
Kontakt telefoniczny: 0693 108 148 

III
Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które zarejestrują się w systemie aukcyjnym - na stronie internetowej Aukcji ON-LINE. Organizatorzy nie wymagają od uczestników aukcji wpłaty wadium. 
Osoby niezarejestrowane mogę jedynie obserwować przebieg licytacji.
Celem zapewnienia prawidłowej identyfikacji licytujących, osoby rejestrujące się zobowiązane są do podania aktualnych danych kontaktowych oraz wyrażają zgodę na dokonanie weryfikacji danych, np. poprzez kontakt telefoniczny.

Organizatorzy aukcji gromadzą informacje o użytkownikach jedynie w celu nawiązania kontaktu, w związku z prowadzoną aukcją oraz dla potrzeb statystycznych. Jednocześnie gwarantują, że nikomu nie zostaną one ujawnione lub wykorzystane do innych celów. Podejmując się rejestracji w Aukcjach ON-LINE każdy użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej.
Organizatorzy aukcji udostępniają każdemu użytkownikowi możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Następuje to poprzez nawiązanie kontaktu z Administratorem Aukcji (online@artinfo.pl)

IV
Złożenie oferty licytacyjnej przez Internet jest wiążące, w takim samym stopniu jak dzieje się to na tradycyjnej aukcji. W przypadku rezygnacji z dokończenia transakcji kupna lub unikania kontaktu, Organizatorzy mają prawo podjąć stosowne działania, a w szczególnych przypadkach dochodzić swoich prawa przed sądem.

V
Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z udziałem w Aukcji ON-LINE, spowodowane przez czynniki leżące poza ich zasięgiem, w szczególności za awarie łączy internetowych lub telefonicznych - krajowych lub międzynarodowych, bądź tez innych awarii sprzętu, których Organizatorzy nie są właścicielem i za które nie ponoszą odpowiedzialności.
 
 
VI
Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.
Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) wynosi nie więcej niż 10%.
Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji jest potwierdzone stosownym komunikatem na ekranie komputera - w internetowym oknie Aukcji ON-LINE.
W przypadku zgłoszenia kilku ofert, decydujący jest czas napłynięcia zgłoszenia do aukcjonera. Przyjęta zostaje oferta tego użytkownika, który pierwszy wyświetlił się prowadzącemu aukcję. 
Informacja o tym kto prowadzi licytację danego obiektu jest potwierdzona komunikatem "Prowadzisz w licytacji" oraz wyświetlany jest wszystkim uczestnikom anonimowy numer licytacyjny osoby prowadzącej licytację.
W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo roztrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.
W przypadku braku ofert kupna istnieje możliwość prowadzenia licytacji poniżej ceny wywoławczej, poprzez stopniowe obniżanie proponowanej ceny. Pierwsze zgłoszenie oferty kupna ostatecznie kończy licytację. 
Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena wywoławcza, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 3 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu - co najmniej w cenie wywoławczej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu.

VII
Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 7 dni po zakończeniu aukcji. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. 
Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

VIII
Organizatorzy aukcji dają gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt, a Organizatorzy zwrócą całą wpłaconą kwotę. 
W przypadkach zakwestionowania obiektu, Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zażyczenia od nabywcy stosownych ekspertyz.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

IX
Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Organizatorzy aukcji są zobowiązani do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.
   
  
  
 
powrót do strony głównej
 

 

 

strona główna | początek strony | regulamin| opis działania systemu| katalog aukcji | okno relacji z aukcji

projekt i wykonanie:   A r t i n f o . p l   i   c y b e r s t u d i o

 
copyright © 2000-2006 artinfo.pl